Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΝΣΚ 249/2010

Προκειμένου η Διοίκηση να εξετάσει θέμα τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στις περιπτώσεις:
  1. Μετά την παρέλευση 18 μήνου από τον δικαστικό καθορισμό προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδος χωρίς συντέλεση της απαλλοτρίωσης.
  2. Μετά την παρέλευση αδρανούς «ευλόγου» χρόνου από την επιβολή σε ακίνητο ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης υπό την ισχύ του Ν.Δ. 797/1971.
Ερωτάται εάν απαιτείται υποχρεωτικά δικαστική απόφαση άρσης της απαλλοτρίωσης ή είναι δυνατή η εξέταση του θέματος χωρίς δικαστική απόφαση, εφ΄ όσον η Διοίκηση κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις άρσης της απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση που κριθεί ότι τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μπορεί να γίνει και χωρίς δικαστική απόφαση, να εξετασθεί: 
  • Εάν απαιτείται ή όχι, αντιστάθμισμα του αποδεσμευόμενου κοινόχρηστου χώρου με άλλον ίσου εμβαδού, ώστε να μην επέρχεται μείωση του συνολικού εμβαδού των κοινοχρήστων χώρων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν.2831/2000 όπως ισχύει.
  • Εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2ε του άρθρου 20 του Ν.2508/97 για την εισφορά γης (όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3212/03). 

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: