Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων και μελετών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / ΦΝ 433.γ ΥΠΟΜΕΔΙ

Σας πληροφορούμε ότι με τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/04.08.2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157), καταργούνται τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

Α) Η κατάργηση των κατωτάτων ορίων είναι άμεσης εφαρμογής και καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι 04-08-2014 ανεξάρτητα από τις τυχόν αντίθετες προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων. Κατά συνέπεια στις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια χωρίς κανένα περιορισμό κατώτατων ορίων.

Β) Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν στα ανώτατα όρια παραμένουν σε ισχύ και συνεπώς δεν επέρχονται σχετικές μεταβολές στον τρόπο διενέργειας των διαγωνισμών, μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 59 Προεδρικού Διατάγματος. Με το Διάταγμα αυτό θα ορισθεί ο χρόνος κατάργησης των ανωτάτων ορίων και θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αγαπητοί συνάδελφοι

Μπήκαμε στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μας που φέτος, για πρώτη φορά, θα φιλοξενηθεί στην Θεσσαλονίκη.

Όλες οι προετοιμασίες, χάριν και στις άοκνες προσπάθειες των συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη, έχουν γίνει και πλέον μένει η ανυπομονησία για να βρεθούμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις, να αναζητήσουμε λύσεις προοπτικής για τον κλάδο και για την χώρα.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στον πολύ όμορφο συνεδριακό χώρο του ΚΕΔΕΑ. εντός των τειχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η δημοσίευση της εκδήλωσης και πληροφορίες για το χώρο διεξαγωγής έχουν αναρτηθεί στο  http://kedea.rc.auth.gr/eventDetails.html?id=7159

Επίσης, για όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν από κοντά, έχει προβλεφθεί η live streaming μετάδοση του στο  http://www.auth.gr/news/conferences/17595

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε και στο site του Συλλόγου (www.psdatm.gr)


Καλή αντάμωση στο συνέδριο!!!!