Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών Κτιριακών Έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 148/22-01-2015 η Απόφαση οικ. 2759/20.1.2015 του Αν. Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Δημιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών».

Με την απόφαση αυτή δημιουργείται στο ΥΠΕΚΑ ηλεκτρονικό «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών», σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4030/2011, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των μηχανικών, με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης σε κάποια εξ αυτών. Στο νέο Μητρώο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων στην έκδοση των αδειών δόμησης μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών. Η δήλωσή του αριθμού μητρώου κάθε εμπλεκόμενου μηχανικού και ο έλεγχος των στοιχείων αυτού από την Υπηρεσία Δόμησης θα συνιστούν, πλέον, προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης.

Η εγγραφή στο Μητρώο δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις (π.χ. πιστοποίηση ικανότητας/κατάρτισης για τη μελέτη/επίβλεψη κτιριακών έργων), αλλά περιορίζεται στον έλεγχο των πανεπιστημιακών διπλωμάτων και των αδειών άσκησης επαγγέλματος που χορηγεί το ΤΕΕ.

Επισημαίνεται ότι για τις μελέτες και επιβλέψεις κτιριακών έργων δημοσίων φορέων απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών ή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Ν. 3316/05.

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η Απόφαση 2711/20.01.2015 του Αν. Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασία επικαιροποίησης – τήρησης του κεντρικού τοµεακού πληροφοριακού συστήµατος συστήµατος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας».

Η απόφαση εκδόθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου “Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας” (αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου 2015), στο πλαίσιο του οποίου θα δημιουργηθεί μια χωρική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει την πολεοδομική πληροφορία μέχρι το επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου για τις περιοχές εντός εγκεκριμένων πολεοδομικών ή ρυμοτομικών σχεδίων και το επίπεδο κατάλληλων πολυγώνων – ζωνών για τις περιοχές εντός οικισμών και τις εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία.
Από την 1η Απριλίου 2015 έως και την 1η Ιανουαρίου 2016 (ημερομηνία έναρξης της πλήρους λειτουργίας του ως άνω πληροφοριακού συστήματος) τα ψηφιακά αρχεία (χάρτες και διαγράμματα)  θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή διανυσματικού τύπου .dxf ή .dwg και οι συντεταγμένες αυτών να αναφέρονται στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Νέος νόμος για τις πράξεις εισφοράς σε γη / χρήμα - απαλλοτριώσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 269 Α/24-12-2014 ο Νόμος 4315/14 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», που περιλαμβάνει δύο βασικά κεφάλαια αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ, καθώς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων και φορέων.

Στο Κεφάλαιο Α’ «ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ – ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ», περιλαμβάνονται διατάξεις για την ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής, τον υπολογισμό εισφοράς σε γη, τον υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών σε χρήμα και τη διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, που στοχεύουν στην απλούστευση των διαδικασιών πολεοδόμησης οι οποίες κατά γενική ομολογία είναι περίπλοκες και ιδιαιτέρως χρονοβόρες.
Σημαντική για τις μελετητικές επιχειρήσεις είναι η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με την οποία για τις εκκρεμείς διαδικασίες εκπόνησης μελετών πολεοδόμησης, ταυτόχρονης εκπόνησης κτηματογράφησης, πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής, καθώς και εκπόνησης μελετών πράξης εφαρμογής, που ανατέθηκαν από το Δημόσιο και ΟΤΑ πριν από την ισχύ του Ν. 3316/2005, εφαρμόζεται επιπλέον των προβλεπομένων ενιαία έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του πληρωτέου ποσού κάθε λογαριασμού που θα εγκριθεί μετά την ψήφιση του Νόμου.

Στο Κεφάλαιο Β’ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΚ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», περιλαμβάνονται διατάξεις που τροποποιούν διάφορες έννοιες και ορισμούς του νέου οικοδομικού κανονισμού (ΝΟΚ, Ν. 4067/2012), καθώς και ενδιαφέρουσες διατάξεις για την προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς του κέντρου της Αθήνας (άρθρο 8) και τη διατήρηση νομίμων χρήσεων στις περιοχές Πλάκας και Εξαρχείων σχεδίου Αθηνών (άρθρο 9).
Περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα που τροποποιούν τους προσφάτως ψηφισθέντες Ν. 4269/2014 και 4280/2014 (άρθρα 10 και 11 του Νόμου), διατάξεις που τροποποιούν την ισχύουσα δασική νομοθεσία (άρθρο 12 Νόμου) καθώς και ρυθμίσεις σχετικές με τη Σύμβαση Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων του ΟΛΠ, την παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήμο Γλυφάδας για ίδρυση κοιμητηρίου και άλλα.

Αξιοσημείωτες είναι οι τροποποιήσεις στις προσφάτως θεσπισμένες κατηγορίες χρήσεων γης (Ν. 4269/2014) με σημειακές αλλαγές που στοχεύουν στην αύξηση της επιτρεπόμενης δόμησης ορισμένων χρήσεων στους οριοθετημένους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (όπως π.χ. εμπορικά καταστήματα, αναψυκτήρια κ.ά.).