Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για συγκεντρωτική κατάσταση συμβάσεων Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/2011), καθώς και τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του Ν.3943/2011, για την έναρξη ισχύος αυτών.
  2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011.
  3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄), με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.
  4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

  1. Οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, υποβάλλουν μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, καταστάσεις με τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, υπό μορφή ΠΙΝΑΚΑ υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
  2. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή, οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες θα συμπεριλάβουν στις καταστάσεις που θα υποβάλλουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012, μόνο τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους από 1.7.2011 μέχρι και 31.12.2011.
  3. Οι καταστάσεις υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: