Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Καταργούμενες διατάξεις Ν3316/2005 και Ν3463/2006

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Με το N.4281 ΦΕΚ Α 160/8-8-2014 ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, άρθρα 14-201, καταργείται όλο το νομοθετικό πλαίσιο για δημόσια έργα και μελέτες και αντικαθίσταται από τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε., ενώ προβλέπεται η έκδοση το επόμενο διάστημα Π.Δ. για μητρώα εργοληπτών και μελετητών (εγγραφή, προϋποθέσεις, κριτήρια, τήρηση, κτλ) και για κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων. Τα άρθρα, τα οποία έχουν μια ειδική βαρύτητα και σημασία είναι τα άρθρα: 72,172, 178 και 199.

Ιδιαίτερα σημειώνονται οι καταργούμενες διατάξεις:

 • Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του νόμου, ήτοι από 01-03-2015, καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (ανάθεση από ΟΤΑ σε πτυχία Α ή Β τάξης στο όριο του 30%).

 • Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 157 (Εγγυήσεις), ήτοι από 08-08-2014, καταργούνται οι διατάξεις:
  • του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 8 (εγγυήσεις συμφωνιών πλαίσιο) και του άρθρου 24 (Εγγυήσεις) του ν. 3316/2005, πλην των παραγράφων 3, 4, 5 και 6, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος της παραγράφου 1 γ) του άρθρου 172 («Κανονισμός Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων»).
  • Ειδικά στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών με το σύστημα του άρθρου 6 του ν. 3316/2005, συνεχίζει να ισχύει η παράγραφος 7 του ως άνω άρθρου 6 (εγγύηση για τη σύναψη των συμβάσεων προμελετών / τεχνικών προσφορών) μέχρι την έκδοση του διατάγματος της παραγράφου 1 γ) του άρθρου 172.

 • Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του νόμου, ήτοι από 01-03-2015, καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 3316/05, εκτός των άρθρων:
  • 2 (Πεδίο εφαρμογής - κατηγορίες Μελετών)
  • 2Α (δωρεά μελετών)
  • 3 (Προγραμματική σύμβαση)
  • 4 (Προκαταρκτικές ενέργειες κυρίου του έργου)
  • 5 (Διαδικασίες Ανάθεσης)
  • 19 (μελέτες εργολαβικών συμβάσεων)
  • 21 (Επιτροπή Διαγωνισμού)
  • 25 (Διοίκηση σύμβασης)
  • 27 (Προθεσμίες - χρονοδιάγραμμα)
  • 28 (Ποινικές ρήτρες)
  • 29 παράγραφοι 2 έως 9 (συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες)
  • 30 (καταβολή αμοιβής)
  • 31 (Υποχρεώσεις αναδόχου)
  • 32 (αποζημίωση αναδόχου λόγω υπερημερίας εργοδότη)
  • 33 (έκπτωση αναδόχου)
  • 34 (διάλυση σύμβασης)
  • 35 (ματαίωση διάλυσης)
  • 36 (αποζημίωση σε περίπτωση διάλυσης)
  • 37 (έγκριση - παραλαβή)
  • 38 (εμπειρογνώμονες)
  • 39 παράγραφοι 1 έως 6, 7 περιπτώσεις α, β, δ, ε, στ, 8 και 9 (οργάνωση μητρώων)
  • 40 (πειθαρχικός έλεγχος)
  • 42 (λοιπές διατάξεις)
  • 45 παρ. 4-6 (γενικές μεταβατικές διατάξεις) και 10 (κανονισμός αμοιβών για κτηματολόγιο) και
  • 45Α παράγραφοι 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19 (διαγωνισμοί κτηματολογίου), οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178 (Κανονισμοί Ανάθεσης και Εκτέλεσης).
  • 14 παράγραφοι 2 και 3 (εγγραφή στο Μητρώο - εμπειρία), οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (νέο ΠΔ για Επαγγελματικούς Καταλόγους).
  • 41 (επίλυση διαφορών), το οποίο διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 182 (Προσφυγή ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου), 183 (Διαδικασία λήψης απόφασης ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου) και 187 (δικαστική προστασία).

Δεν υπάρχουν σχόλια: