Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Άμεση ανάγκη επαναφοράς ενός κοινωνικού Αγροτικού Κώδικα, αληθινά ενισχυτικού της οικονομικής ζωής στην Επαρχία


του Νικολάου Σταυριανίδη, Εφέτη Δ.Δ.

Από τον Αγροτικό Κώδικα, που παρά τις πολλές ατέλειες και τροποποιήσεις του, είχε σκοπό την προστασία των αδυνάτων (ακτημόνων, προσφύγων, χηρών κλπ), με την παραχώρηση, κατά κυριότητα , εκτάσεων προς βιοπορισμό, με στόχο την επιβίωση όλων στα χωριά και στην επαρχία εν γένει, περάσαμε στον μνημονιακό νόμο 4061/2012.

Αντί να εκσυγχρονισθούν οι διατάξεις του Αγροτικού Κώιδκα, που άλλωστε έχρηζε κωδικοποιήσεως, καταργείται η δυνατότητα απαλλοτριώσεων όλων σχεδόν των εκτάσεων του Δημοσίου για χάριν των ακτημόνων ή πενομένων Ελλήνων, και δίνεται πλέον η δυνατότητα αξιοποιήσεως μόνο των γαιών που ήδη έχουν υπαχθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποίας αξιοποιήσεως όμως;

Όχι μόνο δεν υπάρχει πλέον  δυνατότητα ή και η διάθεση να γίνουν απαλλοτριώσεις για να αποκατασταθούν άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους λόγω της οικονομικής κακοδιαχειρίσεως, ή που δεν ευρίσκουν δουλειά στις πόλεις, ούτως ώστε  να επιβιώσουν με γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, αλλά και προβλέπεται ενοίκιο για ό,τι παραχωρείται. Παραχωρείται δε μόνο κατά χρήση!

Επί πλέον, με την μνημονιακό νόμο 4061/2012 προβλέπονται έλεγχοι για εκτάσεις  που παραχωρήσθηκαν για γεωργική ή κτηνοτροφική αποκατάσταση, προκειμένου να αφαιρεθούν απο τα παιδιά αυτών που τις είχαν λάβει, αν αυτά τόλμησαν να μην μείνουν φτωχοί γεωργοί ή φτωχοί κτηνοτρόφοι. Έτσι το Δημόσιο θα μπορεί να κάνει πιό πολλές  παραχωρήσεις κατά χρήσιν και με αντάλλαγμα,  σε... επενδυτές   (βιοκαυσίμων, ηλιακής ενέργειας κλπ).

Μέρος από την δημιουργούμενη "πίττα", προβλέπεται να δοθούν σε νέους ιδίως γεωργούς που μέσα στην οικονομική τους απόγνωση και αν έχουν το σαράκι της κερδοσκοπίας μέχρι το μεδούλι, θα πρέπει να μετατραπούν σε επενδυτές σχετικά μεγάλων καλλιεργειών βιοκαυσίμων κλπ. με χρέη και συνεχές κυνηγητό του πώς θα ξελασπώσουν. Προς κατακρήμνιση της κοινωνικής ζωής του χωριού και της επαρχίας στον γκρεμό της κερδοφορίας υπό την σκέπη νέων επιδοτήσεων και προγραμμάτων παραπλανήσεως. Η λογική:  Ή θα τσιμπήσουν ή θα πεθἀνουν της πείνας.

Η κατάργηση του Αγροτικού Κώδικα, και της ανθρωπιστικής νομοθεσίας που αυτός είχε, ο αποκλεισμός έτσι της επιστροφής των πενομένων Ελλήνων στα χωριά, και η παράλληλη θέσπιση ρυθμίσεων που στοχεύουν στην επί κέρδει παραχώρηση γης σε επενδυτές, πρόδηλο σκοπό έχει να μας αποστερήσει ως Έλληνες από την γή μας και να την καταστήσει φέουδο μιάς φαύλης κομματοκρατίας και ξένων συμφερόντων.

Ο Αγροτικός Κώδικας δεν ήταν και δεν είναι για πέταμα. Είναι πάντα αναγκαίος, αλλά τροποποιημένος ενόψει ιδίως της αντιμετωπίσεως της κρίσεως και όχι για την επιδείνωση των επιπτώσεων αυτής, όπως διαπράττεται με τον ν. 4061/2012.

Χρειάζεται η επαναφορά σε ισχύ των ρυθμίσεων και κυρίως της φιλοσοφίας ζωής του Αγροτικού Κώδικα, με κωδικοποίηση και εθνο-προστατευτικό, όχι μνημονιακό ούτε διεθνιστικό, εκσυγχρονισμό των διατάξεών του.

Χρειάζεται ακόμη η άμεση κατάργηση όλων των στρεβλών ρυθμίσεων του ν. 4061/2012 ή και ολόκληρου του νόμου αυτού. Στον εκσυγχρονισμό δε και στην κωδικοποίηση του Αγροτικού Κώδικα, θα μπορούσαν ίσως να προσληφθούν ορισμένες από τις τεχνικώς χρήσιμες ρυθμίσεις του ν. 4061/2012 και κυρίως η δομή του,  αλλά αυτή, μόνον ως μέρος της όλης δομής ενός πλήρους Αγροτικού Κώδικα.

 Ένας τέτοιος Κοινωνικός Αγροτικός Κώδικας πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη  ενίσχυσης της οικονομικής ζωής όλων των Ελλήνων που ζούν ή θα θελήσουν να ζήσουν στη επαρχία και δη στα χωριά στις σημερινές συνθήκες κρίσεως αλλά και στο μέλλον. Ούτε η  Ελλάδα είναι για πούλημα, ούτε  η γή μας για εκμετάλλευση μόνο.  

Α)    Β.Δ. της  29 Οκτωβρίου /6  Δεκεμβρίου  1949 (Α 342).
   Περί κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων.  
*** Το παρόν ΒΔ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 37 παρ.1
       Ν.4061/2012,ΦΕΚ Α 66/22.3.2012.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135,ορίζεται ότι: 
"Οι εκτάσεις οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα Β.Δ. 29.10/6.12.1949 (ΦΕΚ 342 Α'), του Κώδικα Αποστραγγιζομένων Γαιών Β.Δ. 1931941 (ΦΕΚ 84 Α΄) και του Ν.Δ. 2185/1952 (ΦΕΚ 217 Α΄) διατίθενται για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, με πράξη του Υπουργού Γεωργίας. Η πράξη εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην πρόταση αναφέρονται ιδιαίτερα η ανάγκη της αποκατάστασης των ακτημόνων, η καλλιέργεια που ενδείκνυται και η μορφή εκμετάλλευσης".
ΜΕΡΟΣ Ι
                    Αποκατάστασις ακτημόνων επί απαλλοτριουμένων κτημάτων
                           ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α`
                Σκοπός και έκτασις απαλλοτριώσεως
                       Σκοπός - Ακτημοσύνη
   1. Επιτρέπεται η παραχώρησις κτημάτων ανηκόντων εις το Κράτος, τους
Δήμους και τας κοονότητας, ως και η αναγκαστική απαλλοτρίωσις κτημάτων
ανηκόντων εις έτερα φυσικά ή νομικά πρώσωπα, επί σκοπώ γεωργικής
εγκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών.
    2. Ακτήμονες κατά τον παρόντα νόμον καλλιεργηταί νοούνται και οι
έχοντες ανεπαρκή γεωργικήν ιδιοκτησίαν, ουχί δε και όσοι καλλιεργηταί
έχουν επαρκή κινητήν ή ακίνητον αστικήν ιδιοκτησίαν.
    3. Ως ακτήμονες δικαιούμενοι αποκαταστάσεως θεωρούνται και οι
στερηθέντες της αγροτικής ιδοκτησίας των λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως.
....
                              Άρθρ. 24.
                          ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β`
                  Δικαιούμενοι Αποκαταστάσεως
                                 Κλήροι
                        Σειρά κατατάξεως
 "1. Αποκαθίστανται σε γεωργικό κλήρο οι γεωργοί:
 α) κάτοικοι του Δήμου ή Κοινότητας στον οποίο υπάγονται οι προς διάθεση
εκτάσεις, διακρινόμενοι σε:
 αα) έγγαμους καλλιεργητές
 ββ) χήρες καλλιεργητών με ανήλικα παιδιά
 γγ) άγαμους ενήλικες καλλιεργητές,
 β) κάτοικοι γειτονικών με τις προς διάθεση εκτάσεις Δήμων ή Κοινοτήτων,
εφόσον υφίσταται περίσσεια εκτάσεων.
*** Η άνω νέα παρ.1 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.10 Ν.3208/2003,
    ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

  (1. Αποκαθίστανται γεωργικώς συμφώνως πρός το παρόν, κατά την επομένην
σειράν προτιμήσεως, προτασσομένων εν εκάστη σειρά και εν εκάστη
υποδιαιρέσει αυτής, α) των από της απελευθερώσεως και εντεύθεν μαχητών
εν τη γραμμή των πρόσω κατά της ανταρσίας, β) των εφέδρων πολεμιστών,
γ) των Μακεδονομάχων, δ) των κατά τον Νόμον 4042 αναπήρων και θυμάτων
πολέμου και ε) των πολυτέκνων περί ων ο Νόμος 5761.
  Πρός προτασσομένους της υπό στοιχείον α` περιπτώσεως μαχητάς
εξομοιούνται οι ανάπηροι και  τα θύματα πολέμου του περί ου ή αυτή
περίπτωσις αγώνος:
α) Οι εν τω κτήματι κτοικούντες καλλιεργηταί αυτού διακρινόμενοι εις:
"αα) έγγαμους καλλιεργητές. Επί συζύγων γεωργών δικαιούχος κρίνεται αυτός
που έχει τη διοίκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης. Για την ακτημοσύνη
λαμβάνεται υπόψη και η περιουσία του άλλου συζύγου.
*** Η υποπερ. αα` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.3147/2003,
   ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.8 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003
ορίζεται ότι:
"1. Οι κλήροι που παραχωρήθηκαν ή παραχωρούνται σε έγγαμους καλλιεργητές,
σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιούνται με το
άρθρο 1 του παρόντος, εκποιούνται μετά από συναίνεση και του άλλου συζύγου.
Αν οι σύζυγοι διαφωνούν, επιλαμβάνεται το αρμόδιο από την τοποθεσία του
ακινήτου Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739
και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από
τους συζύγους και αποφασίζει για την εκποίηση, εφόσον αυτό επιβάλλεται από
λόγους άφευκτης ανάγκης ή προφανούς ωφέλειας".
ββ) Χήρας καλλιεργητών  μετ`ενηλίκων αγάμων θυγατέρων.
γγ) Ανήλικα ορφανά καλλιεργητών. Ως τοιούτα θεωρούνται και εκείνα ων ο
πατήρ είναι υπερήλιξ ή αποδεδειγμένως ανίκανος.
"δδ. Αγαμους ενήλικες καλλιεργητές ανεξάρτητα από το φύλο τους".
 β) Οι πρόσφυγες και οι εν τω κτήματι κατοικούντες και μη καλλιεργούντες
εις αυτό, αλλ` εις έτερον, εν ω δεν δύνανται ή δεν θέλουσι ν`
αποκατασταθώσι κατά τας ως άνω διακρίσεις.
γ) Οι περίοικοι και οι εκ των γειτονικών κτηματων ή χωρίων καλλιεργηταί
των οποίων δεν  δυνατή, ελλείψει γαιών, η αποκατάστασις εις τα εν οις
κατοικούσι κτήματα κι κατά τας ως άνω διακρίσει.)
 ***  Η υποπερίπτωση δδ` της περίπτωσης α` αντικαταστάθηκε ως άνω με το
      άρθρο 21 του Ν. 1790/1988 (Α 134) ( Η προηγούμενη διάταξη αφορούσε
      μόνο άρρενες άγαμους ενήλικες καλλιεργητές).
 *** Οι παρ.1,3 και 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 35 Ν.3147/2003,
     ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

  2. Η αληθής έννοια της ανωτέρω περιπτώσεως ββ και της παραγράφου 1
του άρθρου 155 του παρόντος είναι ότι ο παραχωρούμενος κλήρος εις χήραν
καλλιεργητού μετ`ανηλίκων τέκνων ή μετ` ενηλίκων αγάμων θυγατέρων
παραχωρείται κατ` ισομοιρίαν εις ταύτην και τα τέκνα της. Ανήλικα τέκνα
εξ ετέρου γάμου του αποβιώσαντις συζύγου της αποκαθισταμένης χήρας
αποκαθίσταντι κατά τα εν τη περιπτώσει γγ της προηγουμένης παραγράφου 1
οριζόμενα. Αι μέχρι τούδε γενόμεναι συναποκαταστάσεις ανηλίκων ορφανών,
μητρυιάς και ιδίων ταύτης τέκνων ή μόνον μετά μητρυιάς θεωρούνται
γενόμεναι κατ` ισομοιρίαν μεταξύ της χήρας και πάντων των ανηλίκών
τέκνων ταύτης και του αποβιώσαντος συζύγου της. Επίσης και άγαμα
ενήληκα άρρενα τέκνα χήρας καλλιεργητού ή του εξ ετέρου γάμου συζύγου
της συναποκατασταθέντα μετά ταύτης εις κτήματα απαλλοτριωθέντα κατά τον
Αγροτικόν Νόμον ή εις γαιας της τέως Επιτροπής απικαταστάσεως
Προσφύγων. Θεωρούντι και ταύτα ως κατ` ισομοιρίαν συναποκατασταθέντα.
  (3. Απόφοιτοι Ανωτέρων ή Μέσων Γεωπονικών Σχολών, Αγροτικών
Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων, ως και Κατωτέρων Πρακτικών Γεωργικών
Σχολείων, των τελευταίων τούτων καθοριζομένων διά Διατάγματος προτάσει
του Υπουργού της Γεωργίας εκδοθησομενου, άπαντες ακτήμονες κατά την
έννοιαν των άρθρων 1 και 25 του παρόντος Κώδικος αποκαθίστανται εις
πλήρη γεωργικόν κλήρον εντός απαλλοτριουμένων αγροτικών κτημάτων, καίτοι
δεν συνεπλήρωσαν την νόμιμον πρός απολατάστασιν ηλικίαν, ουχί όμως και
ελάσσονα των 16 ετών συμπεπληρωμένων, πρό παντός άλλου, αλλά μόνον εις
κατά απολλοτριούμενον κτήμα. Η παρούσα πράγραφος ισχύει και διά τα
κτήματα τα διοικούμενα υπό του Δημοσίου, ως διαδόχου της τέως Επιτροπής
Απικαταστάσεως Προσφύγων).
  (4. Η αληθής έννοια της προηγουμένης παραγράφου 3 είναι ότι ο εις τους
απικαθισταμένους κατά την διάταξιν τύτην χορηγούμενος κλήρος δεν
δύναται να υπερβή τον εις τους λοιπούς κληρούχους του αυτού κτήματος
χορηγηθέντα πράγματι γεωργικόν κλήρον, προσαυξανόμενον αναλόγως της
συνθεσεως της οικογενείας του αποκαθισταμένου κατά τα άρθρα 26 ή 158
του παρόντος Κώδικος).
  *** Οι παρ.1,3 και 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 35 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α
135/5.6.2003.
     "5.  Επιστάται επί μίαν δεκαετίαν απαλλοτριουμένων κτημάτων θεωρούνται
 ως καλλιεργηταί δικαιούμενοι αποκαταστάσεως εφ` όσον είναι ακτήμονες".
   ***Η ανωτέρω παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 26
      του ΝΔ 2185/1952  αντί της παλαιάς παρ. 5 που καταργήθηκε με το
      άρθρο 62 του ίδιου ν.δ/τος.
------  ----------------------------------------   --------------------
Β) ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.4061 (ΦΕΚ Α' 66/22/03/2012)
Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:
  1. Τα ακίνητα των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι:
  α) Οι διαθέσιμες εκτάσεις και τα διαθέσιμα οικόπεδα, δηλαδή όσες εκτάσεις και οικόπεδα έμειναν αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας για την αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών και γεωργοκτηνοτρόφων, καθώς και όσες επανήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημόσιου, λόγω έκπτωσης του δικαιούχου και ανάκλησης του σχετικού παραχωρητηρίου.
  β) Οι συνεταιρικές εκτάσεις του άρθρου 31 του β.δ. 29.10/6.12.1949 «Αγροτικός Κώδικας» (Α` 342/1952) και αυτές που αναγράφονται ως κοινόχρηστες στα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών αγροκτημάτων
  γ) Οι αποστραγγιζόμενες γαίες, όπως ιδίως των διατάξεων του β. δ. 19.3/24.3.1941 «Κώδικας αποστραγγιζόμενων γαιών» (Α` 84/1941).
  δ) Τα μπασταινουχικά κτήματα του άρθρου 290 του Αγροτικού Κώδικα.
  ε) Οι εκτάσεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης βάσει πράξεων απαλλοτριώσεων που εκδόθηκαν κατ` εφαρμογή του ν.δ. 203/ 1969 «Κτηνοτροφικός Κώδικας» (Α` 368/1941) και του άρθρου 28 του ν. 2185/1952 (Α` 217/1952).
  στ) Τα ακίνητα που περιήλθαν ή περιέρχονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3147/2003 (Α` 135), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 12 του ν. 3208/2003 (Α` 303) και αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 12, 33α και 33β του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α` 255),την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 2215/1994 (Α` 77), καθώς και με πράξεις δωρεάς ή κληρονομιάς.
  2. Τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείριση τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 12.
.......
Άρθρο 23
Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων
  1. Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την 5.6.1993 και η επιφάνεια του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα. Στην αίτηση περιγράφει το κατεχόμενο .....
                              Άρθρο 24 παρ. 2
  2. Οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά σε ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν, μόνο, δικαίωμα χρήσης των ακινήτων αυτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εξετάζει αν οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα του αγρότη σύμφωνα με άρθρο 2 του ν. 3874/2010, αν διατηρούν το ποίμνιο και δεν έχουν μεταβάλει τη χρήση του βοσκοτόπου. Δικαίωμα χρήσης του ακινήτου διατηρούν και οι νόμιμοι κληρονόμοι των αποκαταστηθέντων κτηνοτρόφων, αν διατηρούν το ποίμνιο και δεν μεταβάλλουν τη χρήση του βοσκοτόπου για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη δημοσίευση του νόμου. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του παρόντος νόμου. Για τη χρήση του βοσκοτόπου οι κτηνοτρόφοι καταβάλλουν τίμημα που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άμεση ανάγκη επαναφοράς ενός κοινωνικού Αγροτικού Κώδικα, αληθινά ενισχυτικού της οικονομικής ζωής στην Επαρχία
του Νικολάου Σταυριανίδη, Εφέτη Δ.Δ.
Από τον Αγροτικό Κώδικα, που παρά τις πολλές ατέλειες και τροποποιήσεις του, είχε σκοπό την προστασία των αδυνάτων (ακτημόνων, προσφύγων, χηρών κλπ), με την παραχώρηση, κατά κυριότητα , εκτάσεων προς βιοπορισμό, με στόχο την επιβίωση όλων στα χωριά και στην επαρχία εν γένει, περάσαμε στον μνημονιακό νόμο 4061/2012.
Αντί να εκσυγχρονισθούν οι διατάξεις του Αγροτικού Κώιδκα, που άλλωστε έχρηζε κωδικοποιήσεως, καταργείται η δυνατότητα απαλλοτριώσεων όλων σχεδόν των εκτάσεων του Δημοσίου για χάριν των ακτημόνων ή πενομένων Ελλήνων, και δίνεται πλέον η δυνατότητα αξιοποιήσεως μόνο των γαιών που ήδη έχουν υπαχθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποίας αξιοποιήσεως όμως;
Όχι μόνο δεν υπάρχει πλέον  δυνατότητα ή και η διάθεση να γίνουν απαλλοτριώσεις για να αποκατασταθούν άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους λόγω της οικονομικής κακοδιαχειρίσεως, ή που δεν ευρίσκουν δουλειά στις πόλεις, ούτως ώστε  να επιβιώσουν με γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, αλλά και προβλέπεται ενοίκιο για ό,τι παραχωρείται. Παραχωρείται δε μόνο κατά χρήση!
Επί πλέον, με την μνημονιακό νόμο 4061/2012 προβλέπονται έλεγχοι για εκτάσεις  που παραχωρήσθηκαν για γεωργική ή κτηνοτροφική αποκατάσταση, προκειμένου να αφαιρεθούν απο τα παιδιά αυτών που τις είχαν λάβει, αν αυτά τόλμησαν να μην μείνουν φτωχοί γεωργοί ή φτωχοί κτηνοτρόφοι. Έτσι το Δημόσιο θα μπορεί να κάνει πιό πολλές  παραχωρήσεις κατά χρήσιν και με αντάλλαγμα,  σε... επενδυτές   (βιοκαυσίμων, ηλιακής ενέργειας κλπ).
Μέρος από την δημιουργούμενη "πίττα", προβλέπεται να δοθούν σε νέους ιδίως γεωργούς που μέσα στην οικονομική τους απόγνωση και αν έχουν το σαράκι της κερδοσκοπίας μέχρι το μεδούλι, θα πρέπει να μετατραπούν σε επενδυτές σχετικά μεγάλων καλλιεργειών βιοκαυσίμων κλπ. με χρέη και συνεχές κυνηγητό του πώς θα ξελασπώσουν. Προς κατακρήμνιση της κοινωνικής ζωής του χωριού και της επαρχίας στον γκρεμό της κερδοφορίας υπό την σκέπη νέων επιδοτήσεων και προγραμμάτων παραπλανήσεως. Η λογική:  Ή θα τσιμπήσουν ή θα πεθἀνουν της πείνας.
Η κατάργηση του Αγροτικού Κώδικα, και της ανθρωπιστικής νομοθεσίας που αυτός είχε, ο αποκλεισμός έτσι της επιστροφής των πενομένων Ελλήνων στα χωριά, και η παράλληλη θέσπιση ρυθμίσεων που στοχεύουν στην επί κέρδει παραχώρηση γης σε επενδυτές, πρόδηλο σκοπό έχει να μας αποστερήσει ως Έλληνες από την γή μας και να την καταστήσει φέουδο μιάς φαύλης κομματοκρατίας και ξένων συμφερόντων.
Ο Αγροτικός Κώδικας δεν ήταν και δεν είναι για πέταμα. Είναι πάντα αναγκαίος, αλλά τροποποιημένος ενόψει ιδίως της αντιμετωπίσεως της κρίσεως και όχι για την επιδείνωση των επιπτώσεων αυτής, όπως διαπράττεται με τον ν. 4061/2012.
Χρειάζεται η επαναφορά σε ισχύ των ρυθμίσεων και κυρίως της φιλοσοφίας ζωής του Αγροτικού Κώδικα, με κωδικοποίηση και εθνο-προστατευτικό, όχι μνημονιακό ούτε διεθνιστικό, εκσυγχρονισμό των διατάξεών του.
Χρειάζεται ακόμη η άμεση κατάργηση όλων των στρεβλών ρυθμίσεων του ν. 4061/2012 ή και ολόκληρου του νόμου αυτού. Στον εκσυγχρονισμό δε και στην κωδικοποίηση του Αγροτικού Κώδικα, θα μπορούσαν ίσως να προσληφθούν ορισμένες από τις τεχνικώς χρήσιμες ρυθμίσεις του ν. 4061/2012 και κυρίως η δομή του,  αλλά αυτή, μόνον ως μέρος της όλης δομής ενός πλήρους Αγροτικού Κώδικα.
 Ένας τέτοιος Κοινωνικός Αγροτικός Κώδικας πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη  ενίσχυσης της οικονομικής ζωής όλων των Ελλήνων που ζούν ή θα θελήσουν να ζήσουν στη επαρχία και δη στα χωριά στις σημερινές συνθήκες κρίσεως αλλά και στο μέλλον. Ούτε η  Ελλάδα είναι για πούλημα, ούτε  η γή μας για εκμετάλλευση μόνο.  
Α)    Β.Δ. της  29 Οκτωβρίου /6  Δεκεμβρίου  1949 (Α 342).
   Περί κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων.  
*** Το παρόν ΒΔ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 37 παρ.1
       Ν.4061/2012,ΦΕΚ Α 66/22.3.2012.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135,ορίζεται ότι: 
"Οι εκτάσεις οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα Β.Δ. 29.10/6.12.1949 (ΦΕΚ 342 Α'), του Κώδικα Αποστραγγιζομένων Γαιών Β.Δ. 1931941 (ΦΕΚ 84 Α΄) και του Ν.Δ. 2185/1952 (ΦΕΚ 217 Α΄) διατίθενται για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, με πράξη του Υπουργού Γεωργίας. Η πράξη εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην πρόταση αναφέρονται ιδιαίτερα η ανάγκη της αποκατάστασης των ακτημόνων, η καλλιέργεια που ενδείκνυται και η μορφή εκμετάλλευσης".
ΜΕΡΟΣ Ι
                    Αποκατάστασις ακτημόνων επί απαλλοτριουμένων κτημάτων
                           ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α`
                Σκοπός και έκτασις απαλλοτριώσεως
                       Σκοπός - Ακτημοσύνη
   1. Επιτρέπεται η παραχώρησις κτημάτων ανηκόντων εις το Κράτος, τους
Δήμους και τας κοονότητας, ως και η αναγκαστική απαλλοτρίωσις κτημάτων
ανηκόντων εις έτερα φυσικά ή νομικά πρώσωπα, επί σκοπώ γεωργικής
εγκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών.
    2. Ακτήμονες κατά τον παρόντα νόμον καλλιεργηταί νοούνται και οι
έχοντες ανεπαρκή γεωργικήν ιδιοκτησίαν, ουχί δε και όσοι καλλιεργηταί
έχουν επαρκή κινητήν ή ακίνητον αστικήν ιδιοκτησίαν.
    3. Ως ακτήμονες δικαιούμενοι αποκαταστάσεως θεωρούνται και οι
στερηθέντες της αγροτικής ιδοκτησίας των λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως.
....
                              Άρθρ. 24.
                          ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β`
                  Δικαιούμενοι Αποκαταστάσεως
                                 Κλήροι
                        Σειρά κατατάξεως
 "1. Αποκαθίστανται σε γεωργικό κλήρο οι γεωργοί:
 α) κάτοικοι του Δήμου ή Κοινότητας στον οποίο υπάγονται οι προς διάθεση
εκτάσεις, διακρινόμενοι σε:
 αα) έγγαμους καλλιεργητές
 ββ) χήρες καλλιεργητών με ανήλικα παιδιά
 γγ) άγαμους ενήλικες καλλιεργητές,
 β) κάτοικοι γειτονικών με τις προς διάθεση εκτάσεις Δήμων ή Κοινοτήτων,
εφόσον υφίσταται περίσσεια εκτάσεων.
*** Η άνω νέα παρ.1 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.10 Ν.3208/2003,
    ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

  (1. Αποκαθίστανται γεωργικώς συμφώνως πρός το παρόν, κατά την επομένην
σειράν προτιμήσεως, προτασσομένων εν εκάστη σειρά και εν εκάστη
υποδιαιρέσει αυτής, α) των από της απελευθερώσεως και εντεύθεν μαχητών
εν τη γραμμή των πρόσω κατά της ανταρσίας, β) των εφέδρων πολεμιστών,
γ) των Μακεδονομάχων, δ) των κατά τον Νόμον 4042 αναπήρων και θυμάτων
πολέμου και ε) των πολυτέκνων περί ων ο Νόμος 5761.
  Πρός προτασσομένους της υπό στοιχείον α` περιπτώσεως μαχητάς
εξομοιούνται οι ανάπηροι και  τα θύματα πολέμου του περί ου ή αυτή
περίπτωσις αγώνος:
α) Οι εν τω κτήματι κτοικούντες καλλιεργηταί αυτού διακρινόμενοι εις:
"αα) έγγαμους καλλιεργητές. Επί συζύγων γεωργών δικαιούχος κρίνεται αυτός
που έχει τη διοίκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης. Για την ακτημοσύνη
λαμβάνεται υπόψη και η περιουσία του άλλου συζύγου.
*** Η υποπερ. αα` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.3147/2003,
   ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.8 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003
ορίζεται ότι:
"1. Οι κλήροι που παραχωρήθηκαν ή παραχωρούνται σε έγγαμους καλλιεργητές,
σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιούνται με το
άρθρο 1 του παρόντος, εκποιούνται μετά από συναίνεση και του άλλου συζύγου.
Αν οι σύζυγοι διαφωνούν, επιλαμβάνεται το αρμόδιο από την τοποθεσία του
ακινήτου Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739
και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από
τους συζύγους και αποφασίζει για την εκποίηση, εφόσον αυτό επιβάλλεται από
λόγους άφευκτης ανάγκης ή προφανούς ωφέλειας".
ββ) Χήρας καλλιεργητών  μετ`ενηλίκων αγάμων θυγατέρων.
γγ) Ανήλικα ορφανά καλλιεργητών. Ως τοιούτα θεωρούνται και εκείνα ων ο
πατήρ είναι υπερήλιξ ή αποδεδειγμένως ανίκανος.
"δδ. Αγαμους ενήλικες καλλιεργητές ανεξάρτητα από το φύλο τους".
 β) Οι πρόσφυγες και οι εν τω κτήματι κατοικούντες και μη καλλιεργούντες
εις αυτό, αλλ` εις έτερον, εν ω δεν δύνανται ή δεν θέλουσι ν`
αποκατασταθώσι κατά τας ως άνω διακρίσεις.
γ) Οι περίοικοι και οι εκ των γειτονικών κτηματων ή χωρίων καλλιεργηταί
των οποίων δεν  δυνατή, ελλείψει γαιών, η αποκατάστασις εις τα εν οις
κατοικούσι κτήματα κι κατά τας ως άνω διακρίσει.)
 ***  Η υποπερίπτωση δδ` της περίπτωσης α` αντικαταστάθηκε ως άνω με το
      άρθρο 21 του Ν. 1790/1988 (Α 134) ( Η προηγούμενη διάταξη αφορούσε
      μόνο άρρενες άγαμους ενήλικες καλλιεργητές).
 *** Οι παρ.1,3 και 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 35 Ν.3147/2003,
     ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

  2. Η αληθής έννοια της ανωτέρω περιπτώσεως ββ και της παραγράφου 1
του άρθρου 155 του παρόντος είναι ότι ο παραχωρούμενος κλήρος εις χήραν
καλλιεργητού μετ`ανηλίκων τέκνων ή μετ` ενηλίκων αγάμων θυγατέρων
παραχωρείται κατ` ισομοιρίαν εις ταύτην και τα τέκνα της. Ανήλικα τέκνα
εξ ετέρου γάμου του αποβιώσαντις συζύγου της αποκαθισταμένης χήρας
αποκαθίσταντι κατά τα εν τη περιπτώσει γγ της προηγουμένης παραγράφου 1
οριζόμενα. Αι μέχρι τούδε γενόμεναι συναποκαταστάσεις ανηλίκων ορφανών,
μητρυιάς και ιδίων ταύτης τέκνων ή μόνον μετά μητρυιάς θεωρούνται
γενόμεναι κατ` ισομοιρίαν μεταξύ της χήρας και πάντων των ανηλίκών
τέκνων ταύτης και του αποβιώσαντος συζύγου της. Επίσης και άγαμα
ενήληκα άρρενα τέκνα χήρας καλλιεργητού ή του εξ ετέρου γάμου συζύγου
της συναποκατασταθέντα μετά ταύτης εις κτήματα απαλλοτριωθέντα κατά τον
Αγροτικόν Νόμον ή εις γαιας της τέως Επιτροπής απικαταστάσεως
Προσφύγων. Θεωρούντι και ταύτα ως κατ` ισομοιρίαν συναποκατασταθέντα.
  (3. Απόφοιτοι Ανωτέρων ή Μέσων Γεωπονικών Σχολών, Αγροτικών
Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων, ως και Κατωτέρων Πρακτικών Γεωργικών
Σχολείων, των τελευταίων τούτων καθοριζομένων διά Διατάγματος προτάσει
του Υπουργού της Γεωργίας εκδοθησομενου, άπαντες ακτήμονες κατά την
έννοιαν των άρθρων 1 και 25 του παρόντος Κώδικος αποκαθίστανται εις
πλήρη γεωργικόν κλήρον εντός απαλλοτριουμένων αγροτικών κτημάτων, καίτοι
δεν συνεπλήρωσαν την νόμιμον πρός απολατάστασιν ηλικίαν, ουχί όμως και
ελάσσονα των 16 ετών συμπεπληρωμένων, πρό παντός άλλου, αλλά μόνον εις
κατά απολλοτριούμενον κτήμα. Η παρούσα πράγραφος ισχύει και διά τα
κτήματα τα διοικούμενα υπό του Δημοσίου, ως διαδόχου της τέως Επιτροπής
Απικαταστάσεως Προσφύγων).
  (4. Η αληθής έννοια της προηγουμένης παραγράφου 3 είναι ότι ο εις τους
απικαθισταμένους κατά την διάταξιν τύτην χορηγούμενος κλήρος δεν
δύναται να υπερβή τον εις τους λοιπούς κληρούχους του αυτού κτήματος
χορηγηθέντα πράγματι γεωργικόν κλήρον, προσαυξανόμενον αναλόγως της
συνθεσεως της οικογενείας του αποκαθισταμένου κατά τα άρθρα 26 ή 158
του παρόντος Κώδικος).
  *** Οι παρ.1,3 και 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 35 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α
135/5.6.2003.
     "5.  Επιστάται επί μίαν δεκαετίαν απαλλοτριουμένων κτημάτων θεωρούνται
 ως καλλιεργηταί δικαιούμενοι αποκαταστάσεως εφ` όσον είναι ακτήμονες".
   ***Η ανωτέρω παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 26
      του ΝΔ 2185/1952  αντί της παλαιάς παρ. 5 που καταργήθηκε με το
      άρθρο 62 του ίδιου ν.δ/τος.
------  ----------------------------------------   --------------------
Β) ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.4061 (ΦΕΚ Α' 66/22/03/2012)
Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:
  1. Τα ακίνητα των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι:
  α) Οι διαθέσιμες εκτάσεις και τα διαθέσιμα οικόπεδα, δηλαδή όσες εκτάσεις και οικόπεδα έμειναν αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας για την αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών και γεωργοκτηνοτρόφων, καθώς και όσες επανήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημόσιου, λόγω έκπτωσης του δικαιούχου και ανάκλησης του σχετικού παραχωρητηρίου.
  β) Οι συνεταιρικές εκτάσεις του άρθρου 31 του β.δ. 29.10/6.12.1949 «Αγροτικός Κώδικας» (Α` 342/1952) και αυτές που αναγράφονται ως κοινόχρηστες στα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών αγροκτημάτων
  γ) Οι αποστραγγιζόμενες γαίες, όπως ιδίως των διατάξεων του β. δ. 19.3/24.3.1941 «Κώδικας αποστραγγιζόμενων γαιών» (Α` 84/1941).
  δ) Τα μπασταινουχικά κτήματα του άρθρου 290 του Αγροτικού Κώδικα.
  ε) Οι εκτάσεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης βάσει πράξεων απαλλοτριώσεων που εκδόθηκαν κατ` εφαρμογή του ν.δ. 203/ 1969 «Κτηνοτροφικός Κώδικας» (Α` 368/1941) και του άρθρου 28 του ν. 2185/1952 (Α` 217/1952).
  στ) Τα ακίνητα που περιήλθαν ή περιέρχονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3147/2003 (Α` 135), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 12 του ν. 3208/2003 (Α` 303) και αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 12, 33α και 33β του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α` 255),την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 2215/1994 (Α` 77), καθώς και με πράξεις δωρεάς ή κληρονομιάς.
  2. Τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείριση τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 12.
.......
Άρθρο 23
Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων
  1. Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την 5.6.1993 και η επιφάνεια του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα. Στην αίτηση περιγράφει το κατεχόμενο .....
                              Άρθρο 24 παρ. 2
  2. Οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά σε ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν, μόνο, δικαίωμα χρήσης των ακινήτων αυτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εξετάζει αν οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα του αγρότη σύμφωνα με άρθρο 2 του ν. 3874/2010, αν διατηρούν το ποίμνιο και δεν έχουν μεταβάλει τη χρήση του βοσκοτόπου. Δικαίωμα χρήσης του ακινήτου διατηρούν και οι νόμιμοι κληρονόμοι των αποκαταστηθέντων κτηνοτρόφων, αν διατηρούν το ποίμνιο και δεν μεταβάλλουν τη χρήση του βοσκοτόπου για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη δημοσίευση του νόμου. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του παρόντος νόμου. Για τη χρήση του βοσκοτόπου οι κτηνοτρόφοι καταβάλλουν τίμημα που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: