Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ν.4015/2011 Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς...

Ν. 4015/2011 Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.

...

 Άρθρο 21

 Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως αυτές  αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 και  τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010 (Α` 85), αρχίζουν  να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της  κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της  παραγράφου 2 του άρθρου 56. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι  τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του ν.  2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη  δικαστική απόφαση.

...

Δεν υπάρχουν σχόλια: